Privacyverklaring

Privacy verklaring

Inleiding.

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Bedrijf omschrijving. 

Vinum Re Nova BV verhuurt onder licentie aan klanten ondersteunende software voor het proces van testen, controleren, commissioning of in bedrijfstellen en schept voorwaarden voor organisatorische veranderingen zodat software en processen optimaal kunnen functioneren. De software is bedoelt voor het online multi user testen, controleren en rapporteren van overeengekomen specificaties en geldende normeringen in een portal die beschermt is via een persoonlijke “client login”. De software wordt toegepast binnen een bedrijf en tussen bedrijven.

info@talt.nl | +31 (0)10 22 66 542

Irislaan 76 2651 PR Berkel en Rodenrijs

KvK nr. 62110357

2. Doel gegevens.

Uw achternaam wordt gebruikt zodat bekend is welke activiteit(en) in het (werk)proces, waarvan u onderdeel bent, aan u gealloceerd is(zijn). Uw email wordt gebruikt om u te berichten als er activiteiten van dit proces voor u klaar staan om uit te voeren. Uw achternaam wordt gekoppeld aan de rol die u hebt in dit proces.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken.

Vinum Re Nova BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Onderverdeeld in verplichte gegevens * en niet verplichte gegevens:

 • Company
 • Name
 • Prefix
 • Surname*
 • Adress
 • Adress line 2
 • Zipcode
 • City
 • Country
 • Phone
 • Mobile
 • Email*
 • Website
 • Username
 • Password
 • Workdays
 • Holiday

Niet verplichte gegevens kunnen worden gebruikt om u te kunnen benaderen mocht er iets niet goed gaan in de software en email niet functioneert. Workdays en Holidays kunnen worden gebruikt zodat activiteiten gepland kunnen worden.

4. Wijze van toegang tot de software in relatie tot uw persoonsgegevens.

Vinum Re Nova BV ontvangt van uw leidinggevende uw achternaam en email adres waarna Vinum Re Nova BV u een email stuurt met daarin een username en password zodat u toegang kan krijgen via de “client login” tot de software. Voordat Vinum Re Nova BV uw gegevens ontvangt moet uw leidinggevende hiervoor aan u toestemming vragen.

5. Ontvangers gegevens.

 • Uw gegevens komen terecht bij personen die onderdeel zijn van het proces waarin u werkzaamheden verricht. Het betreft hier alleen uw achternaam. Dit kunnen werknemers/collega’s, (sub)contractors of een Notified Body van de klant zijn. Uw achternaam kan voorkomen in de software maar kan ook voorkomen in een “out put” van de software zoals een PDF document of een Excel bestand.
 • De System Admin van Vinum Re Nova BV en de Custom Admin van de klant kunnen al uw gegevens zien zoals aangegeven in punt 3. Voor alle andere personen die toegang hebben tot de software is alleen uw achternaam zichtbaar en kan uw achternaam voorkomen in een “out put”.
 • Een klant kan een back-up maken van het systeem. Hiermee hebt zij de beschikking over alleen uw achternaam in relatie tot een processtap.
 • Alle gegevens staan op een server die beheert wordt door Ghost Central Automatisering waarmee Vinum Re Nova BV een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

6. Opslag periode.

Gegevens worden voor de duur dat klant een licentieovereenkomst heeft afgesloten met Vinum Re Nova BV opgeslagen. Na beëindiging van het contract verwijderd Vinum Re Nova BV alle gegevens.

Omdat een klant een back-up kan maken zal deze zelf aan u moeten aangeven hoe lang zij deze bewaren. Deze klant zal aan u moeten vragen of zij uw gegevens in een back-up mogen verkrijgen en of mogen gebruiken.

7. Rechten

 • Recht op inzage*

U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Vinum Re Nova BV vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Vinum Re Nova BV. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 • Recht op rectificatie*

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Vinum Re Nova BV.

 • Recht op overdracht

Mocht u de persoonsgegevens nodig hebben die bij Vinum Re Nova BV opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Vinum Re Nova BV al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Het gaat hier enkel om uw persoonsgegevens. Niet om procesgegevens of activiteiten die aan uw persoonsgegevens gekoppeld zijn. Deze zijn eigendom van de klant en als zodanig beschermt.

 • Recht op wissen van gegevens*

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Vinum Re Nova BV vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Uw gegevens worden dan vervangen door een code.

 • Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Vinum Re Nova BV niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Vinum Re Nova BV uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@TALT.nl onder toezending van een kopie id.-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

* Tevens kan u zelf onder de button “my info” alle gegeven over u inzien, aanpassen en zo nodig verwijderen. Behalve uw naam en emailadres. Voor naam en emailadres verwijderen moet u een email sturen aan info@talt.nl.

8. Beveiliging

Vinum Re Nova BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@talt.nl

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vinum Re Nova BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.