Kwaliteitssysteem

Onze visie op een commissioning kwaliteitssysteem

Het papieren testdocument is nog steeds een veel gebruikt middel tijdens het in bedrijfstellen en testen van installaties. Het beheersbaar houden van testdocumentatie qua inhoud en voortgang is tijdsintensief, zeker als er meerdere verschillende testen uitgevoerd worden. Goede “document control” is dan een vereiste.

Commissioning is echter niet alleen het invullen van de testdocumentatie en het hebben van Document Control. Het is het gehele proces van definiëren van requirements tot en met het aantonen dat de installatie voldoet aan gestelde eisen met en door stakeholders. Inclusief methodiek hoe restpunten benoemd en afgehandeld worden.

Voor een kwalitatieve oplevering is een gesloten commissioning vereist. Een proces waarbij de stappen afhankelijk zijn en elke stakeholders verantwoordelijk is voor de eigen processtap.

Quality Assurance & Quality Control

Met de Process Guiding Tool heeft u een web-based geautomatiseerd kwaliteitssysteem voor commissioning en document control ineen. De Tool is vanuit de praktijk gebouwd op basis van theoretische kaders van een kwaliteitssysteem.

De Tool kan eenvoudig ingericht worden als controle instrument voor bijvoorbeeld Engineering, Productie en Onderhoud dan wel als “Tollgate” Tool voor een inzichtelijke overgang tussen deze fasen.

Quality Assurance

In de Tool is commissioning als proces ingericht en onderverdeeld in processtappen met de daarbij behorende rollen en verantwoordelijkheden. Omdat het commissioningproces niet alleen een intern proces is is het ook mogelijk om externe users toegang te verschaffen tot de Tool. Alle afhankelijkheden zijn;

Op basis van deze afhankelijkheden is een gesloten “end tot end” proces in de software gedefinieerd. Er kunnen geen stappen vergeten of overgeslagen worden en stakeholders moeten hun “rol specifieke taken” uitvoeren van begin tot het einde.

Het proces start met;

  • definiëren en valideren van testvragen, gevolgd door
  • uitvoeren van een test, eventueel oplossen van restpunten en uiteindelijk
  • de oplevering van diverse test- en restpuntendocumenten

Na uitvoering zijn alle uitgevoerde activiteiten specifiek herleidbaar tot processtappen, taken en users.

Dit zorgt er voor dat iedere processtap goed uitgevoerd wordt en ook gemonitord kan worden op status en voortgang.

Quality Control

Doordat commissioning als een proces ingericht én geautomatiseerd is ontstaat er een systeem waarmee het mogelijk is om controle op het proces zelf uit te voeren. Er wordt;

  • automatisch geregeld dat de juiste test gebruikt wordt (document control)
  • afgedwongen dat testvragen niet overgeslagen of vergeten worden
  • data vastgelegd voor herleidbaarheid en analyse (status, verbeterpunten, hiaten etc)
  • door middel van rapportages aangetoond dat aan gestelde requirements voldaan wordt.
  • gecontroleerd of stakeholders input hebben geleverd
  • inzichtelijk gemaakt wie er wat nog moet doen of gedaan heeft